Thursday, 2024-05-23, 5:49 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 612
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

Н. Лутбаяр "Босоо бичиг"

ᠨᠡ‍᠂ ᠯᠤᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠌᠌"ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ"
ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ    ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ    ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ    ᠬᠦᠯᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ    ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ‍ᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠭᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ‍ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ    ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠭᠠᠢ ᠵᠢ     ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ.‍ᠠ᠋ ᠠ᠋ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠯ ‍ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ‍ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠠᠳᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮ ‍ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ‍ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ.‍ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠎‍ ‍ᠳᠡ    ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠲᠡᠢ    ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭᠲᠡᠢ    ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠷᠬᠢᠴᠠᠲᠠᠢ     ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠲᠡᠢ
   ᠲᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠰᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠲᠢᠭᠲᠠᠢ    ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠰᠤᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠲᠢᠲᠢᠮᠲᠡᠢ ᠵᠢᠩ ‍ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠪᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠢᠮ ‍ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ    ᠶᠠᠩᠲᠠᠢ ‍ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠷ ‍ᠦᠨ    ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠥᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ    ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ    ᠤᠳᠬ ‍ᠠ᠋ ᠰᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ‍ᠳᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ‍ᠳᠡ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ  ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ    ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ‍ᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠥᠪ ‍ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠡ

 

HTML Comment Box is loading comments...

 

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
free counters

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com