Saturday, 2024-07-13, 5:57 PM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 613
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

Д. Урианхай "Монгол хэл"

ᠳᠡ‍᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ "ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ"
     ᠤᠳᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ      ᠤᠴᠢᠭ ᠭᠦᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠵᠤ      ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠠᠨᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ      ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠢ ᠠᠨᠤ ᠳᠡᠪᠢᠯᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ      ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ      ᠥᠨᠦ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ      ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠊ᠳᠤ      ᠳᠧᠩᠯᠦ ᠳᠧᠩᠯᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

 

 

     ᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠪᠡᠯᠴᠡᠵᠦ      ᠦᠷᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠯᠴᠡᠵᠦ      ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠳᠬᠠᠤ ᠰᠢᠪᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠰᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ      ᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ      ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠰᠤᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠡ᠊ᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ      ᠮᠤᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠥᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

 

 
HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
free counters

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com