Thursday, 2024-05-23, 4:29 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 612
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

До. Болдхуяг "Монгол хэл"

ᠳᠤ‍᠂ ᠪᠤᠯᠤᠳᠬᠤᠶᠠᠭ "ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ"
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠊ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠊ᠠ᠋ ᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠊ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠊ᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠤᠮ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠊ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠊ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠦᠭᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋    ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠊ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠋.᠊ᠠ᠋ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠊ᠠ᠋ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠤᠪᠰᠢᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠤᠮ    ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠊ᠡ᠋ ᠲᠠᠯ ᠊ᠠ᠋ ᠊ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠱᠠᠨᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠤᠮ    ᠲᠥᠪᠦᠩᠬᠢ ᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠱᠠᠨᠵᠠ ᠴᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ    ᠲᠦᠭᠳᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ᠊ᠯᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠬᠦ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠊ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠤᠮ ᠥᠳᠦ ᠢᠨᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠤᠮ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠊ᠦᠨ ᠴᠢᠩᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋    ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠰᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠤᠮ    ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ‍ᠳᠤ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠍ ‍ᠠ᠋ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠮ    ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠊ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠊ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠡᠰ ᠊ᠦᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ    ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠊ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠊ᠤᠳ ᠤᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠊ᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠩᠬ᠋᠎᠊ᠠ᠋ ᠨᠢᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠊ᠡ᠋ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠊ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠡᠯᠦᠨᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠡ᠋

 

 
HTML Comment Box is loading comments...
HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
free counters

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com