Thursday, 2024-05-23, 3:51 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 612
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

Цагаан сар

ᠳᠦ‍᠂ ᠮᠠᠮᠠ "ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠊ᠠ᠋"
   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂
   
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠦ ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯᠲᠦ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠠᠬ ᠊ᠠ᠋᠂ ᠥᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠊ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠳᠢᠭ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠶᠢᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎᠊ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠠᠳᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠊ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪ᠂ ᠬᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ - ᠴᠤᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠊ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎᠊ᠡ᠋ ᠤᠨ ᠊ᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠊ᠦᠨ ᠠᠤᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠊ᠠ᠋ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠊ᠦᠨ ᠬᠤᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠠᠶ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠯᠡ ᠮᠥᠨ ᠠᠵᠠᠶ᠃ ᠰᠢᠨᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠲᠡᠯ ᠊ᠡ᠋ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠲᠡᠷᠲᠡᠯ ᠊ᠡ᠋ ᠰᠦᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭ᠎᠊ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠊ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠊ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠢ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠊ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃

 

 
HTML Comment Box is loading comments...
HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
free counters

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com