Wednesday, 2020-04-08, 9:28 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 475
Цаг агаарын мэдээ

Flash үзүүлэн

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ

ᠬᠤᠤᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌

ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠭᠡᠢᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ

ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠦᠢᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪ

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ᠴᠠᠭᠲᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ

ᠦᠢᠯᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠡᠢ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ

ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ

Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com