Saturday, 2024-07-13, 6:47 PM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 613
Цаг агаарын мэдээ

 

ERDENET ULAANBAATAR

Эх зохион бичих даалгаврыг үнэлэх шалгуур

Бичих даалгаврыг үнэлэх шалгуур

Үнэлгээний чиглэл

Үнэлгээний шалгуур

Үнэлгээний нарийвчлал

Оноо

1.

 

 

 

 

 

 

 

Зорилгоо  хангаж буй

эсэх

/10 оноо/

Сэдэв ба зорилго

 

Бичих сэдвээ мэдэрч, өөрийнхөө санааг хангалттай түвшинд илэрхийлсэн зорилгоо хангасан

5 оноо

2.

Бичих зорилгоо зөв ойлгож санааг боломжийн түвшинд илэрхийлсэн, нөлөөлөл сайтай

4 оноо

3.

Зорилгоо мэдэрч, агуулга сэдвийн хүрээнээс халиагүй нөлөөлөл илэрсэн

3 оноо

4.

Агуулга, сэдвийн холбоо алдагдсан, санаа бүрхэг, зорилгоо дундаж хангасан

2 оноо

5.

Зорилгоо ойлгоогүй ч сэдэвтэй холбоотой  нэг хоёр санаа илэрсэн

1 оноо

6.

Зорилгоо ойлгоогүй, өөр зүйл бичсэн бол

0 оноо

7.

Юу ч бичээгүй

X

8.

Бүтэц

 

Бүтцийн хувьд эхлэл, гол, төгсгөл нь тодорхой заагтай, агуулга нь зөв дараалалтай, уялдаа логиктой

3 оноо

9.

Эхийн бүтцийн аль нэгийг орхисон, агуулга товч, ерөнхий эсвэл дараалал бага зэрэг алдагдсан

2 оноо

10.

Эхийн бүтцийн дараалал алдагдсан ч ерөнхийд нь ойлгож болохоор бол

1 оноо

11.

Бүтцийг тодорхойлох боломжгүй, зааггүй. Агуулга нь дотооддоо зөрчилтэй

0 оноо

12.

Юу ч бичээгүй

X

13.

Эшлэл баримт

 

Эшлэл баримт /онцгой үг, хэллэг, дүрслэх хэрэглүүр, чимэг үг, яруу хэрэглүүр/ авч өөрийнхөөрөө тайлбарласан

1 оноо

14.

Эшлэл баримт ашиглаагүй, эсвэл тайлбаргүй

0 оноо

15.

Юу ч бичээгүй

X

16.

Бичлэгийн хэлбэр, төрөл

 

Тухайн бичлэгийн хэлбэр төрлийг чадмаг ашигласан

1 оноо

17.

Бичлэгийн хэлбэр ашиглаагүй, оновчгүй

0 оноо

18.

Юу ч бичээгүй

X

19.

 

 

 

 

 

Хэл

найруулга

/6 оноо/

 

 

Үг сонголт, өгүүлбэрийн бүтэц, хэв шинж

Үг сонголт оновчтой, өгүүлбэрийн бүтэц хэв шинж сайтай

3 оноо

20.

Үг сонголт оновчтой, өгүүлбэрийн бүтэц нь нэг хэв шинжийг голлосон, давтагдсан

2 оноо

21.

Сонгосон үг хоёрдмол утгатай, өгүүлбэрийн бүтэц, холбоо алдагдсан, бүрэн хэлбэржээгүй

1 оноо

22.

Сонгосон үг оновчгүй, явцуу, олон давтсан, өгүүлбэрийн бүтэц, холбоо алдагдсан, бүрэн хэлбэржээгүй

0 оноо

23.

Юу ч бичээгүй

X

24.

Хэлзүйн найруулга

Хэрэглээ ба хэлзүйн алдаагүй, эхийн найруулга сайн

2 оноо

25.

Хэрэглээ ба хэлзүйн санамсаргүй алдаа гаргасан нь эхийн найруулгад нөлөөлөхгүй

1 оноо

26.

Хэрэглээ ба хэлзүйн алдаа хэт их

0 оноо

27.

Юу ч бичээгүй

Х

28.

Үгийн тоо

Үгийн тоондоо багтсан

1 оноо

29.

Үгийн тоо илт дутсан, хэт илүүдсэн

0 оноо

30.

Юу ч бичээгүй

Х

31.

 

 

 

Бичгийн соёл

/4 оноо/

Зөв бичгийн дүрмийн алдаа

Зөв бичгийн дүрмийн болон үгийн үндэс буруу бичсэн 2 хүртэл алдаатай

3 оноо

32.

Зөв бичгийн дүрмийн болон үгийн үндэс буруу бичсэн 3-5 хүртэл алдаатай

2 оноо

33.

Зөв бичгийн дүрмийн болон үгийн үндэс буруу бичсэн 6-10 алдаатай

1 оноо

34.

10-аас дээш алдаатай бичсэн болон юу ч бичээгүй

0 оноо

35.

Юу ч бичээгүй

Х

36.

Бичгийн хэв

Бичвэр нь унших, ойлгоход нөлөөлөөгүй

1 оноо

37.

Бичвэр нь унших, ойлгоход сөргөөр нөлөөлсөн, унших, ойлгоход хэцүү

0 оноо

38.

Юу ч бичээгүй

Х

 
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       
free counters

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com