Thursday, 2023-03-30, 3:26 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 588
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

С. Дулам "Хүмүүн бичиг"

ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠨ ᠊ᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠊ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ

ᠦᠢ ᠊ᠡ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠊ᠦᠨ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠢ

ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠠᠨᠤ ᠤᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠴᠢ ᠠᠨᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ

ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤᠠᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠠᠨᠤ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ

ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠊ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ.᠎᠊ᠡ᠋ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠲᠦᠢᠷᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠥᠩ ᠰᠤᠪᠢᠨ ᠊ᠢ ᠨᠢ

ᠥᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠩᠬᠦᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠥᠨᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠥᠯᠦᠩ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠊ᠦ ᠤᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ

ᠥᠯᠥᠭᠡᠢᠢᠲᠡᠢ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠠᠳᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠢᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠨᠤ

ᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠳᠥᠯᠦᠨ ᠊ᠳᠦ ᠬᠥᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠨᠢᠷᠢᠵᠤ

ᠳᠤᠷᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠊ᠢ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎.᠊ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ᠋ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠊ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠳᠠᠯ ᠵᠠᠶᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠢ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠴᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠥᠯᠮᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠊ᠡ᠋ ᠪᠡᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢ᠍ᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠮᠠᠷᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ

ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ

ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠲᠠᠭᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠊ᠤᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ

ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ

ᠭᠡᠰᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ ᠊ᠡ᠋ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠶᠢ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ

ᠨᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ

ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩᠲᠠᠢ

ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠨᠤᠮ ᠊ᠳᠤ ᠪᠤᠲᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠠᠷᠪᠢᠰ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠊ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠢ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ

ᠲᠥᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠊ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠰᠡᠢᠢᠯᠦᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ

ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠊ᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠤᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠊ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠡᠴᠠ ᠴᠤ

ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠠᠨᠤ ᠪᠢᠳᠡᠷᠲᠦᠳᠡᠭ

ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠢᠭ ᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠳᠡᠭ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠰᠢᠭ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠪᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠨᠵᠠᠷᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ

ᠬᠠᠶᠠᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠴᠠᠴᠤᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠠᠨᠤ ᠵᠢᠷᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠬᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠬᠤ ᠊ᠳᠤ

ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠢᠲᠢᠮ᠂ ᠰᠢᠳᠦ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢᠲᠡᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠡᠯᠮᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠯᠠ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ

ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠤᠢᠲᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠊ᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠬᠤᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ

ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠊ᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠡ‍᠂ ᠳᠤᠯᠮ ᠊ᠠ᠋ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com