Monday, 2021-05-17, 11:30 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 546
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

До. Болдхуяг "Монгол хэл"

ᠡᠯᠦᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠦᠨᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠮᠤᠨᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠡ᠋    

ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠌ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠡ᠋

ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠠ᠌

 

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ

ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠳᠤᠩ ᠬᠢᠰᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ ᠠ᠌ ᠶᠤᠮ

 

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠩᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ

ᠥᠳᠦ ᠢᠨᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠤᠮ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠬᠦ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ

ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠬᠥᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠤᠮ

 

ᠲᠦᠭ᠋᠌ᠳᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠰᠡᠲ᠌ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ

ᠲᠥᠪᠦᠩᠬᠢ ᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠱᠠᠨᠵᠠ ᠴᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠰᠡᠲ᠌ᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ

ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ᠋ ᠲᠠᠯ ᠠ᠌ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠱᠠᠨᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠎ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠ᠌ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠰᠢᠶ ᠠ᠌ ᠶᠤᠮ

 

ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠡᠡ᠋

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠦᠭᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠬᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠤᠮ

ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ᠌ ᠤᠯᠢᠬᠤ ᠠᠨᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ

ᠳᠤ‍᠂ ᠪᠤᠯᠤᠳᠬᠤᠶᠠᠭ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ》

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com