Thursday, 2023-03-30, 3:30 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 588
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

Н. Лутбаяр "Босоо бичиг"

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠡ

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠊ᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠊ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠊ᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠥᠪ᠋ ᠊ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ᠊ᠳᠡ

ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠠᠷ ᠊ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠊ᠳᠠ

ᠤᠤᠠᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠰᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠊ᠤᠨ

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠥᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ

ᠶᠠᠩᠲᠠᠢ ᠊ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠷ ᠊ᠦᠨ

ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠊ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠵᠢᠩ ᠊ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠪᠲᠡᠢ

ᠰᠤᠪᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠲᠢᠲᠢᠮᠲᠡᠢ

ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠲᠡᠢ

ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠰᠤᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠯ ᠊ᠠ᠋ ᠰᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠲᠢᠭᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠲᠡᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠷᠬᠢᠴᠠᠲᠠᠢ

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠊ᠦ ᠮᠥᠭᠡᠷᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠲᠡᠢ

ᠡᠴᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ᠎.᠊ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠊ᠳᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠊ᠦᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠊ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠠᠳᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠠ᠋

ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠯ ᠊ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎.᠊ᠠ᠋ ᠠ᠋

ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ ᠊ᠠ᠋ ᠭᠠᠢ ᠵᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠊ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠡᠰᠦᠨ ᠊ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠊ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠥᠪ᠋ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ        

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠊ᠤ

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋

ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠋

ᠨᠠ‍᠂ ᠯᠤᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠪᠤᠰᠤᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com