Sunday, 2021-05-16, 1:53 PM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 546
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

Н. Лутбаяр "Босоо бичиг"

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠡ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠪ᠋ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ᠳᠡ

ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠳᠠ

ᠤᠤᠠᠬ ᠠ᠌ ᠰᠡᠢᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠥᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ

ᠶᠠᠩᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ

ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠪᠲᠡᠢ

ᠰᠤᠪᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠢᠲᠢᠮᠲᠡᠢ

ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠲᠡᠢ

ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠰᠤᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠯ ᠠ᠌ ᠰᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠲᠢᠭᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠲᠡᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠤᠷᠬᠢᠴᠠᠲᠠᠢ

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠭᠡᠷᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠲᠡᠢ

ᠡᠴᠡᠨ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠠᠳᠤᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠠ᠌

ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠨ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ‍‍ᠡᠡ᠋᠋

ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ᠌ ᠭᠠᠢ ᠶᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠥᠪ᠋ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ        

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ

ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ

ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ

ᠨᠠ‍᠂ ᠯᠤᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com