Thursday, 2023-03-30, 2:53 AM
Welcome Guest | RSS

эрдмийн жолоо хэл бичиг

                                                                                                                                                               
Сайтын цэс
Сайтын үнэлгээ
Сайтыг үнэлэх
Total of answers: 588
Цаг агаарын мэдээ ERDENET ULAANBAATAR

Д. Урианхай "Монгол хэл"

ᠮᠤᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠥᠬᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠊ᠦᠨ ᠰᠤᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠊ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠳᠬᠠᠤ ᠰᠢᠪᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠰᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ

ᠦᠷᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠥᠪ᠋ ᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠯᠴᠡᠵᠦ

ᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠪᠡᠯᠴᠡᠵᠦ

ᠲ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠲ᠋ᠧᠩᠯᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠊ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠊ᠳᠤ

ᠥᠨᠦ ᠬᠤᠢᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠤᠭᠠᠴᠠᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠊ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ

ᠤᠨᠳᠤᠷᠬ᠋ ᠊ᠠ᠋ ᠵᠢ ᠠᠨᠤ ᠳᠡᠪᠢᠯᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠤᠭᠯᠠ ᠵᠢ ᠠᠨᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠊ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠴᠢᠭ ᠭᠦᠨ ᠶᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠵᠤ

ᠤᠲ᠌ᠬ ᠊ᠠ᠋ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ

ᠳᠠ‍᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ》

HTML Comment Box is loading comments...
Хайлт

Яг одоо
Хаанаас, хэд
Flag Counter
Цаг тооны бичиг
       

Холбоо барих: amanbai631102@gmail.com